In 2012 heeft Lionsclub IJsselmonde ten behoeve van haar charitatieve activiteiten de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde opgericht, onder het RSIN/fiscaal nummer: 851634102. Doordat de werkzaamheden van de Stichting het algemeen belang dienen, heeft het bestuur besloten de status van algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2011 aan te vragen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen van de Stichting, alsmede functies van bestuurders en andere praktische informatie, is onderstaand het meest recente beleidsplan integraal weergegeven. De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Postadres van de Stichting is: Binnenlandse Baan 60, 2991 EB Barendrecht.

 

Beleidsplan Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde 2018-2020
1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde (‘Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2018-2020 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de behoeften van organisaties als gevolg van politieke/economische ontwikkelingen, fiscale ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel ‘het verlenen van charitatieve hulp namens de Lions van lionsclub IJsselmonde’.

De Stichting is opgericht op 3 mei 2012. Sinds deze datum heeft zij zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het in overleg met Lionsclub IJsselmonde selecteren van doelen waaraan financiële hulp kan worden geboden alsmede de wijze waarop financiële middelen verworven zullen gaan worden om deze hulp te kunnen realiseren.

2. Werkzaamheden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verlenen charitatieve hulp namens de Lions van lionsclub IJsselmonde, waardoor goede doelen geselecteerd worden met name gericht op jeugd in zowel binnen als buitenland.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft daarom de status als algemeen nut beoogde instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2011 aangevraagd en verworven. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer P. Jongenotter (voorzitter), de heer J. Jippes (penningmeester) en de heer R.G. Bosman (bestuurslid).

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van projecten in Nederland, m.n. op het eiland IJsselmonde, en buitenland, m.n. in Noord-Thailand. Hiertoe kan genoemde Lionsclub verzoeken indienen bij de Stichting alsmede kunnen belanghebbende (instellingen gericht op het verbeteren van het welzijn van jeugd in beschreven gebied) deze verzoeken doen.


3. Werving van gelden

De Stichting verwacht giften vanuit door Lions club georganiseerde fundraising activiteiten (zoals wijnproef avond, quiz avond, golf toernooi). Deze fundraising activiteiten zullen over het algemeen specifiek voor een speciaal project worden georganiseerd en daarmee geoormerkt zijn. 

De werving van de fondsen gebeurt door het bestuur in overleg met genoemde Lionsclub.

Sinds de Stichting de status als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft verworven, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf, instelling of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen en ten behoeve van de desbetreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.

4. Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed gericht op de vastgestelde doelen en met zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten en dergelijke. De bestuursleden zullen kosten van reizen e.d. zoveel mogelijk voor eigen rekening nemen en te allen tijde onderbouwing met onderliggende facturen. De bestuurders ontvangen echter geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar dat deze door de Stichting worden ontvangen.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten (zoals opbrengsten verstrekt door Lions organisaties). De komende jaren (2018-2020) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor genoemde doelen. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling zal dit vermogen alleen wordt gestald op spaarrekeningen, er zullen geen beleggingen (bijvoorbeeld effecten) met dit vermogen worden aangehouden.

Dordrecht, 6 juli 2018 

 

 

Activiteitenverslag 2019/2020 van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” (periode 1-7- 2018 t/m 30-6-2019) 

In het boekjaar 2018/2019 zijn een tweetal kleinere projecten uitgevoerd in Thailand. Dit betrof:  

  1. een project voor een school voor minder begaafde blinden in Petchaburi; 
  2. een project voor een hulphuis voor minder begaafden in Prachuap. 

Voor beide projecten zijn ook enkele lokale donaties ontvangen.

De bestuursleden van de Stichting hebben geen vergoeding voor hun werkzaamheden gedurende het boekjaar ontvangen. 

De vergelijkende cijfers hebben betrekking op een verlengd boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. 

 

Financiële verantwoording van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde”, Verslagperiode 2018 / 2019 

 

                                           Balans per 

                       30 juni 2019                   30 juni 2018

                  €                                  €

Activa

Liquide middelen                                                                                    

ABN Amro Bank N.V., euro rekening                      13.285                          13.434

ABN Amro Bank N.V., Thaise Bath                           3.506                            3.822

                                                                                      16.791                          17.256

 

Passiva

Eigen vermogen                                                                     0                                   0

Bestemmingsreserve projecten Thailand                 16.791                          17.256

                                                                                           16.791                          17.256              

 

koers Baht-Euro: 38,60 (2018: idem)

 

 

Exploitatierekening                                                           1-7-2018                          1-1-2017

                                                                                        t/m 30-6-2019                 t/m 30-6-2018

                                                                                                  €                                  €

 

Ontvangen giften                                                                725                          5.600

Gift Jeugdspeelpark H.I.Ambacht                                        -                           3.600-

Gift tuinproject Barendrecht                                                 -                           2.000-

Uitgaven project Thailand                                              1.190-                            610-
Ten laste/ten gunste bestemmingsreserve                   465-                            610-

Nieuws

Wijnproeverij: €1.900 naar KiKa

13/01/2020

Op vrijdag 10 januari overhandigde Lionsclub IJsselmonde de opbrengst van de jaarlijkse wijnproeverij aan KiKa (Kinderen Kankervrij), dit jaar het goede doel. Een van de KiKa-ambassadeurs, Dewi-...

50-jarig jubileum LC IJsselmonde

07/12/2019

Op zaterdag 7 december vierde Lionsclub IJsselmonde het 50-jarig jubileum. Op die dag exact een halve eeuw geleden, in 1969, werd de club opgericht. Een heugelijk feit dat op feestelijke wijze...

Golftoernooi levert €15.000 op voor Hulphond Nederland

04/09/2019

Afgelopen vrijdag 30 augustus organiseerden de Lionsclubs Hoeksche Waard, Schiedam, IJsselmonde en Zevenbergen hun jaarlijkse gezamenlijke golftoernooi voor het goede doel. Dit jaar...

Sponsors