Samen Werken, Samen Dienen

Lionsclub IJsselmonde is opgericht in 1969 en is vooral actief in Barendrecht, Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Daarnaast steunen we diverse aansprekend projecten in Thailand, waar één van onze leden een deel van het jaar woont. De club kent een prettige, kameraadschappelijke en informele stijl en bestaat uit ongeveer 20 tot 25 leden vanuit diverse beroepen en achtergronden. Door het jaar heen pakken we diverse maatschappelijke projecten op. Daarnaast, of liever gezegd gelijktijdig hebben we ook veel plezier met elkaar. Regelmatig zijn er ook activiteiten waarbij de partners aanschuiven.

Lionsclub IJsselmonde onderhoudt al vele jaren een jumelage met de Duitse Lionsclub Mönchengladbach Rheydt. Dat resulteert in een jaarlijkse uitwisseling, beurtelings hier en in Duitsland. Daarnaast zetten we ons al vele jaren gezamenlijk in voor gehandicapte kinderen op de Christkindel Markt in Mönchengladbach.

Lionsclub IJsselmonde is een service-organisatie. We proberen te helpen waar dat nodig is. Dat kan fysieke hulp zijn, maar soms is er gewoon ergens geld nodig om een goed doel te realiseren. Wat ons bindt is dat we graag de handen uit de mouwen steken. Motto van Lionsclub IJsselmonde is 'Samen Werken, Samen Dienen'.  
Als dit je aanspreekt, kom dan eens sfeer proeven. Elke 4e dinsdagavond van de maand komen we bij elkaar. Neem vooraf even contact op via alfred@koolcc.nl

Doelstelling van Lions clubs wereldwijd
Het bevorderen van wederzijds begrip en verdraagzaamheid tussen volkeren en het dienen van het algemeen welzijn, onder het motto 'Wij dienen'. Activiteiten berusten op onderlinge vriendschap, persoonlijke inzet en professionele inbreng. 

Doelstelling van Lionsclub IJsselmonde
Organiseren van een goede mix van activiteiten waaraan echt maatschappelijke behoefte bestaat en die aantrekkelijk zijn voor de leden en zo de saamhorigheid binnen de club bevorderen. Oftewel activiteiten die maatschappelijke impact hebben en leuk zijn om te organiseren.

Erecode

Mensen die Lion worden staan over het algemeen zelfstandig en zelfbewust in het leven en zijn graag bereid zich onbaatzuchtig in te spannen voor het goede doel. Dat doen ze bij voorkeur op vriendschappelijke basis met mensen van uiteenlopende beroepsgroepen. Door kennis te nemen van elkaars achtergrond en invalshoek bewijzen ze elkaar onderling ook een dienst. 
De drie kernwaarden van de Lions zijn externe hulp, zelfontplooiing en vriendschap. 

Bij het aangaan van het lidmaatschap geef je aan dat je je volgens de internationaal afgesproken erecode zult gedragen. Dat klinkt heel gewichtig, maar daar moet je wel even over nadenken. Van een Lion wordt verwacht dat hij (zij):

 1. zich tijdens zijn werk/leven zodanig zal inzetten dat hij aanspraak mag maken op een goede reputatie;
 2. goede resultaten nastreeft tegen een redelijke vergoeding, zonder gebruik te maken van ontoelaatbare middelen of door anderszins incorrect te handelen;
 3. steeds voor ogen houdt dat zijn positie/carrière niet ten koste van anderen mag worden opgebouwd; degenen die een beroep op hem doen niet in de steek laat en trouw is aan zijn principes;
 4. bij twijfel of zijn positie of handelen tegenover een ander wel rechtmatig of moreel verantwoord is, twijfel wegneemt, ook al is dat strijdig met zijn eigenbelang;
 5. vriendschap niet als middel maar als doel beschouwt; ervan uitgaat dat ware vriendschap niet berust op wederzijds verleende diensten, niets verlangt en diensten aanvaardt in de geest waarin zij worden gegeven;
 6. hij zich steeds bewust is van de plichten ten opzichte van zijn land en leefgemeenschap, zich in woord en daad loyaal gedraagt en zoveel als mogelijk is tijd, energie en middelen voor deze samenleving inzet;
 7. zijn medemensen helpt door mee te leven in gevallen van nood en steun en hulp biedt;
 8. voorzichtig is met kritiek, royaal met lof en zich niet negatief maar constructief opstelt.

De Lions organisatie

Er zijn wereldwijd 1,4 miljoen Lions.  Daarmee vormen we de grootste en oudste vrijwilligersorganisatie ter wereld (Lions Clubs International is in 1917 opgericht). Elke Lion is lid van een Lionsclub, waarvan er wereldwijd 46.000 zijn. De eerste Nederlandse club stamt uit 1951. Inmiddels zetten in ons land zo'n 12.000 leden, verdeeld over 420 clubs, zich in voor de samenleving. Hoe groot we ook zijn, de kracht van de Lions-organisatie zit bij de lokale clubs. Daar gebeurt het goede werk!

Elke Lionsclub is lid van:

 • een district (Nederland telt 6 districten)
 • het multiple district (Nederland is Multiple district 110)
 • Lions Clubs International.

Elke Lionsclub mag stemmen op de algemene ledenvergadering van het district (districtsconventie), het Multiple district (de nationale conventie) en Lions Clubs International (de internationale conventie).
Wat op de internationale conventie besloten wordt is bepalend voor alle Lions wereldwijd. Door het lidmaatschap van de Lions te aanvaarden geef je aan dat je je daarnaar zult gedragen.

Contributies

Elke Lion betaalt per jaar contributie buiten zijn/haar club om, die als volgt is opgebouwd:

Contributie MD110 circa € 30,50 - besluit Nationale Conventie
Contributie Lions Clubs International circa € 32,00 - besluit Internationale Conventie
Contributie District  circa € 18,00 - besluit districtsconventie
Bijdrage aan LCIF  € 5,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Hulpfonds € 2,00 - besluit Nationale Conventie
Bijdrage aan Stichting Jeugduitwisseling € 5,00 - besluit Nationale Conventie

 

De contributies zorgen ervoor dat de organisatiekosten vande Lions uit eigen middelen worden betaald, zodat de kosten die voor goede doelen gemaakt worden niet ten koste gaan van de opbrengsten voor het goede doel.

Test2

 

 

Een lijst (met 'lees verder' links)

Header 3