ANBI status

In 2012 heeft Lionsclub IJsselmonde ten behoeve van haar charitatieve activiteiten de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde opgericht, onder het RSIN/fiscaal nummer: 851634102. Doordat de werkzaamheden van de Stichting het algemeen belang dienen, heeft het bestuur besloten de status van algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2011 aan te vragen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen van de Stichting, alsmede functies van bestuurders en andere praktische informatie, is onderstaand het meest recente beleidsplan integraal weergegeven. De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Postadres van de Stichting is: Binnenlandse Baan 60, 2991EB  Barendrecht.


Beleidsplan Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde 2021-2024

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde (‘Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2021-2024 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de behoeften van organisaties als gevolg van politieke/economische ontwikkelingen, fiscale ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel ‘het verlenen van charitatieve hulp namens de Lions van Lionsclub IJsselmonde’.

De Stichting is opgericht op 3 mei 2012. Sinds deze datum heeft zij zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het in overleg met Lionsclub IJsselmonde selecteren van doelen waaraan financiële hulp kan worden geboden alsmede de wijze waarop financiële middelen verworven zullen gaan worden om deze hulp te kunnen realiseren.


2. Werkzaamheden

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel het verlenen charitatieve hulp namens de Lions van Lionsclub IJsselmonde, waardoor goede doelen geselecteerd worden in zowel binnen- als buitenland. 
De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft daarom de status als algemeen nut beoogde instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2011 aangevraagd en verworven. 

Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer E. Markus (voorzitter), de heer J. Jippes (penningmeester) en de heer P. Jongenotter (secretaris).

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van projecten in Nederland, m.n. op het eiland IJsselmonde, en in het buitenland, m.n. in Noord-Thailand. Hiertoe kan genoemde Lionsclub verzoeken indienen bij de Stichting alsmede kunnen belanghebbenden deze verzoeken doen.


3. Werving van gelden

De Stichting verwacht giften vanuit door Lions club georganiseerde fundraising activiteiten (zoals wijnproeverij, quiz-avond, golftoernooi). Deze fundraising activiteiten zullen over het algemeen specifiek voor een speciaal project worden georganiseerd en daarmee geoormerkt zijn. 

De werving van de fondsen gebeurt door het bestuur in overleg met genoemde Lionsclub.

Sinds de Stichting de status als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft verworven, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Als de Stichting een bedrijf, instelling of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen en ten behoeve van de desbetreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.


4. Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed gericht op de vastgestelde doelen en met zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten en dergelijke. De bestuursleden zullen kosten van reizen e.d. zoveel mogelijk voor eigen rekening nemen en te allen tijde onderbouwing met onderliggende facturen. De bestuurders ontvangen echter geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar dat deze door de Stichting worden ontvangen.


5. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt en ook door andere baten (zoals opbrengsten verstrekt door Lions organisaties). De komende jaren (2021-2024) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor genoemde doelen. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling zal dit vermogen alleen worden gestald op spaarrekeningen, er zullen geen beleggingen (bijvoorbeeld effecten) met dit vermogen worden aangehouden.

Barendrecht, november 2023 

 

Activiteitenverslag 2022/2023 van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” (periode 1 juli 2022 t/m 30 juni 2023)

In het boekjaar 2022-2023 zijn diverse projecten uitgevoerd, waaronder één in Thailand. Hieronder volgt een beknopte beschrijving per project. 

Project in Thailand:

Bamboo School is een multifunctionele grote hal die onderdak biedt aan kinderen uit de Karen-stam, die uit Myanmar zijn gevlucht vanwege de oorlog. De school ligt in de jungle, vlakbij de grens met Thailand, in het district Kanchanaburi, bekend van de brug over de rivier Kwai. De kinderen hebben dringend behoefte aan medicijnen, rolstoelen, voedsel en andere eerste levensbehoeften. Lions Club IJsselmonde heeft vorig jaar in april en mei ruim 2000 kg aan hulpgoederen afgeleverd bij Bamboo School. De situatie is echter verslechterd sinds de militaire coup in Myanmar op 1 februari 2021. Het leger van Myanmar voert hevige gevechten met het Karen Liberation Front en bombardeert en vernietigt de dorpen van de Karen in de grensstreek. Veel kinderen zijn wees geworden of weten niet waar hun ouders zijn. Bamboo School krijgt steeds meer vluchtelingenkinderen te verwerken en heeft dringend meer hulp nodig.
 

Projecten in Nederland:

Hospice “De Patio”
Is gevestigd te Dordrecht en biedt bijna-thuis-huis waar acht gasten tijdens hun terminale levensfase kunnen verblijven. Iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, aard van ziekte of levensbeschouwing. Dagelijks omringen vrijwilligers de gasten met veel zorg en aandacht. De medische en persoonlijke verzorging is gericht op het verlichten van de klachten en het in stand houden van de kwaliteit van het bestaan.

Er bestond een dringende behoefte aan verbetering van de faciliteiten, waaronder een compleet vernieuwde inrichting van de keuken. Voor dit doel werden door Lions Club IJsselmonde fundraising acties uitgevoerd, waarna in november 2022 een cheque ten bedrage van €1781,38 kon worden aangeboden aan de Stichting Vrienden van de Patio.
 

Zorggroep “De Toekomst”
Is gevestigd te Barendrecht en onder het motto “Aandacht biedt uitkomst” leveren ze liefdevolle aandacht bij de dagbesteding en individuele begeleiding in Barendrecht, Rhoon, Ridderkerk en Rotterdam- Zuid. Bij hen kan men vertrouwen op een nuttige en bovenal gezellige dag. Of het nu gaat om geheugenproblemen, fysieke, verstandelijke beperking of psychiatrische problemen, iedereen is van harte welkom bij De Toekomst. Ze werken samen met verschillende zorgorganisaties en gemeente.

De tuin aan de achterzijde van hun locatie aan de Dorpsstraat biedt onvoldoende mogelijkheden voor verblijf van de doelgroepen. Op basis van een plan reikte Lions Club IJsselmonde alvast de helpende hand met de donatie van de benodigde materialen ter waarde van €640,-. In het volgende boekjaar worden hiertoe de Fundraising activiteiten georganiseerd.
 

Lions Fietstocht 2023
Ook dit jaar organiseerde onze club weer een fietstocht ten bate van het goed doel. Dit werd weer zo’n groot succes dat aan 2 organisaties een cheque van € 1245,- kon worden aangeboden aan:

Stichting Present: Bij Present Barendrecht geloven ze dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is echter voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

Stichting Hospice “De Reiziger”: Onder het motto: bijna net als thuis, een waardige plek voor de laatste levensfase biedt dit Hospice aan de Voordijk te Barendrecht een warme huiselijke plek aan mensen die behoefte hebben aan palliatief terminale zorg ongeacht geloof, leeftijd of inkomen.
 

Duurzaamheidsseminar 2023
Al in 2018 besloot Lions Club IJsselmonde om binnen haar verzorgingsgebied het publiek te helpen een weg te vinden naar een duurzamere manier van leven. Helaas werd de succesvolle reeks aan deze seminars doorbroken door Corona, maar in juni 2023 kon de draad weer worden opgepakt. Zo’n 65 mensen uit de omgeving namen deel aan het seminar waarin met elkaar gezocht werd naar mogelijkheden om te “consuminderen”.

 

Diverse kleinere projecten  
Gedurende het jaar kwamen kleinere verzoeken binnen waaraan deels gehoor werd gegeven. Voorbeelden zijn een “Boterletter-actie” voor cliënten van de Voedselbank, een “Blue Monday” actie om mensen met een uiterst laag inkomen te helpen bij hun energielasten, een gift om een “Burendag” te organiseren en dergelijke.

 

Financiële verantwoording 2022/2023 van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” 

RSIN 851634102      - - -     KvK nummer 55272762