06/07/2018

In 2012 heeft Lionsclub IJsselmonde ten behoeve van haar charitatieve activiteiten de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde opgericht, onder het RSIN/fiscaal nummer: 851634102. Doordat de werkzaamheden van de Stichting het algemeen belang dienen, heeft het bestuur besloten de status van algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet Inkomstenbelasting 2011 aan te vragen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen van de Stichting, alsmede functies van bestuurders en andere praktische informatie, is onderstaand het meest recente beleidsplan integraal weergegeven. De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.

Postadres van de Stichting is: Binnenlandse Baan 60, 2991 EB Barendrecht.

 

Beleidsplan Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde 2018-2020
1. Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde (‘Stichting’) haar beleidsvoornemens voor de periode 2018-2020 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de behoeften van organisaties als gevolg van politieke/economische ontwikkelingen, fiscale ontwikkelingen en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel ‘het verlenen van charitatieve hulp namens de Lions van lionsclub IJsselmonde’.

De Stichting is opgericht op 3 mei 2012. Sinds deze datum heeft zij zich ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het in overleg met Lionsclub IJsselmonde selecteren van doelen waaraan financiële hulp kan worden geboden alsmede de wijze waarop financiële middelen verworven zullen gaan worden om deze hulp te kunnen realiseren.

2. Werkzaamheden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het verlenen charitatieve hulp namens de Lions van lionsclub IJsselmonde, waardoor goede doelen geselecteerd worden met name gericht op jeugd in zowel binnen als buitenland.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting heeft daarom de status als algemeen nut beoogde instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2011 aangevraagd en verworven. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de heer P. Jongenotter (voorzitter), de heer J. Jippes (penningmeester) en de heer R.G. Bosman (bestuurslid).

Activiteiten
De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het ondersteunen van projecten in Nederland, m.n. op het eiland IJsselmonde, en buitenland, m.n. in Noord-Thailand. Hiertoe kan genoemde Lionsclub verzoeken indienen bij de Stichting alsmede kunnen belanghebbende (instellingen gericht op het verbeteren van het welzijn van jeugd in beschreven gebied) deze verzoeken doen.


3. Werving van gelden

De Stichting verwacht giften vanuit door Lions club georganiseerde fundraising activiteiten (zoals wijnproef avond, quiz avond, golf toernooi). Deze fundraising activiteiten zullen over het algemeen specifiek voor een speciaal project worden georganiseerd en daarmee geoormerkt zijn. 

De werving van de fondsen gebeurt door het bestuur in overleg met genoemde Lionsclub.

Sinds de Stichting de status als algemeen nut beogende instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001 heeft verworven, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf, instelling of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen en ten behoeve van de desbetreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.

4. Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed gericht op de vastgestelde doelen en met zo min mogelijk vertraging. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankkosten en dergelijke. De bestuursleden zullen kosten van reizen e.d. zoveel mogelijk voor eigen rekening nemen en te allen tijde onderbouwing met onderliggende facturen. De bestuurders ontvangen echter geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. 

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop deze betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar dat deze door de Stichting worden ontvangen.

5. Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten (zoals opbrengsten verstrekt door Lions organisaties). De komende jaren (2018-2020) zal de Stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor genoemde doelen. Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling zal dit vermogen alleen wordt gestald op spaarrekeningen, er zullen geen beleggingen (bijvoorbeeld effecten) met dit vermogen worden aangehouden.

Dordrecht, 6 juli 2018 

 

 

Activiteitenverslag 2017 van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde” (periode 1-1- 2017 t/m 30-6-2018) 

In 2017 hebben nagenoeg geen activiteiten meer plaatsgevonden voor het project uit 2014-2016 ‘A Shelterhome for orphans and children HIV infected via maternal inheritance’ (Ban Tong, Chiang Rai Provence, Thailand).
Eind 2017 zijn nog niet alle ontvangen gelden voor projecten in Thailand aangewend. Het bestuur heeft in 2018 het volgende besloten: 

  1. kleinschalige projecten (Karen PaLaU school, voorbereidingen biogasproject, leermiddelen blindeninstituut) zullen wij ondersteunen vanuit Nederland. Het bath-saldo zal voor deze doelen worden aangewend. 
  2. de middelen welke zijn verkregen vanuit het district 110 CW (€12.000) zullen, indien dit niet meer gebruikt zal worden voor de exploitatie van ons project Ban Tong, naar keuze van het districtsbestuur of worden teruggestort aan het district dan wel gebruikt worden voor andere projecten in Thailand zoals een plastic soup-project. Waarbij de eventueel te verkrijgen verdubbelaars vanuit 310B, het MD Thailand en LCIF meer ruimte voor het slagen van dergelijke initiatieven zal geven. 

In Nederland zijn 2 projecten ondersteund waarvoor giften zijn ontvangen in 2017. Dit betreft een bijdrage aan het Jeugdspeelpark in Hendrik Ido Ambacht alsmede vergoeding van kosten welke gemaakt zijn voor het inrichten van een tuin van een inwoonster van de Gemeente Barendrecht welke hulpbehoevend en zelf niet in staat is om haar tuin geschikt te maken voor o.a. rolstoelgebruik. Mede door de financiële bijdragen vanuit de ANBI-stichting is haar tuin geheel opnieuw ingericht. Deze herinrichting is grotendeels uitgevoerd door een aantal leden van Lionsclub IJsselmonde alsmede is dit gerealiseerd door inhuur tegen zeer gunstige tarieven van professionele partijen. 

In januari 2018 heeft een specifieke actie plaatsgevonden in Pa La U (Thailand) waarbij de ANBI-stichting een bijdrage in de kosten heeft gegeven (€ 281) voor Children Day waarbij ca. 300 kinderen presentjes, voedsel, e.d. hebben ontvangen. Ook lokale partijen hebben bijgedragen in de kosten. 

‘Het was een geweldige actie en het was hartverwarmend om te zien hoe blij deze kinderen waren met de warme maaltijden, ter plekke bereid) en de voor westerse begrippen slechts kleine
cadeautjes. Kinderen hebben hier verder niets en wonen en leven vrijwel allemaal in de jungle. Evenals hun ouders die destijds uit Myamar zijn gevlucht leven zij daar, slechts gedoogd door de Thaise overheid. Vanuit de kleine dorpjes moeten de meeste kinderen elke dag 1-3 uur zowel heen als teruglopen naar school.’ 

De bestuursleden van de stichting hebben geen vergoeding voor hun werkzaamheden in 2017 ontvangen. 

Om in lijn met de statuten te komen heeft de verantwoording betrekking op een lang boekjaar van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018. 

 

 

Financiële verantwoording van “Stichting Hulpfonds Lionsclub IJsselmonde”, Verslagperiode 2017 / 2018 (periode 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2018)

 

                                           Balans per 

                       30 juni 2018                   31 december 2016

                  €                                  €

Activa

Liquide middelen                                                                                    

ABN Amro Bank N.V., euro rekening                      13.434                          13.927

ABN Amro Bank N.V., Thaise Bath                           3.822                            3.939

                                                                                      17.256                          17.866

 

Passiva

Eigen vermogen                                                                     0                                   0

Bestemmingsreserve projecten Thailand                 17.256                          17.866

                                                                                           17.256                          17.866              

 

koers Baht-Euro: 38,60 (2016: 37,66)

 

 

Exploitatierekening                                                           1-1-2017

                                                                                        t/m 30-6-2018                 2016

                                                                                                  €                                  €

 

 

Ontvangen bijdragen project Thailand                                 0                          1.450

Ontvangen giften                                                              5.600                             300

Gift aan Stichting Lions Werkgroep Blinden                        0                             300-

Gift Jeugdspeelpark H.I.Ambacht                                  3.600                                 0

Gift tuinproject Barendrecht                                           2.000                                 0

Uitgaven project Thailand                                                 610-                         1.405-
Ten laste/ten gunste bestemmingsreserve                   610-                              45